၉ ႀကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလ က်ပ္သိန္း(၁၀၀၀၀)ဆုကို ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ဆြတ္ခူး
၉ ႀကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလ က်ပ္သိန္း(၁၀၀၀၀)ဆုကို ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ဆြတ္ခူး

၉ ႀကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလ က်ပ္သိန္းတစ္ေသာင္း ဆု (ဓ ၄၅၅၆၁၄)ကို ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဟိုပင္သားေလး ရဲအုပ္စည္သူလင္းမွ ဆြတ္ခူးသြားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

၉ ႀကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလ က်ပ္သိန္းတစ္ေသာင္း ဆု (ဓ ၄၅၅၆၁၄)ကို ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဟိုပင္သားေလး ရဲအုပ္စည္သူလင္းမွ ဆြတ္ခူးသြားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

၉ ႀကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလ က်ပ္သိန္းတစ္ေသာင္း ဆု (ဓ ၄၅၅၆၁၄)ကို ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဟိုပင္သားေလး ရဲအုပ္စည္သူလင္းမွ ဆြတ္ခူးသြားေၾကာင္း သိရွိရသည္။